سودوکست شماره ۳ - مفاهیم SysAdmin و DevOps - بخش یکم

مرتضی باشسیز

سودوکست شماره ۳ – مفاهیم SysAdmin و DevOps – بخش یکم

در این پادکست توضیح دادم که جایگاه SysAdmin و DevOps باهم چه تفاوتهایی دارند و در کل DevOps از کجا بوجود آمده است.
برای دانلود مستقیم این لینک رو کلیک کنید.