پایان CentOS Archives | سودوئر

پایان تلخ CentOS

روز ۸ دسامبر ۲۰۲۰ خبری از طرف CentOS منتشر شد که محتوای خبر این بود که پروژه CentOS دیگه به انتها رسیده و دیگه قرار نیست که این توزیع یک rebuild ای از ردهت باشه و قراره راه خودش رو ادامه بده و تبدیل بشه به CentOS Stream . همینطور نسخه ۸ این توزیع تا […]